วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การส่งเสริมปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์จังหวัดลำพูนมะขามเปรี้ยว เป็นไม้ผลพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ตามสถานที่ทั่วๆ ไป


มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาแถบประเทศซูดาน


ต่อมามีการนำเข้ามาปลูกในประเทศแถบเขตร้อนของเอเชีย


เป็นไม้ผลที่ขึ้นง่ายไม่ต้องดูแลมาก


มีคุณประโยชน์มาก และมีสรรพคุณทางสมุนไพรเป็นยาระบายที่ดีเยี่ยม


นำมาประกอบอาหารได้มากมายสามารถแปรรูปได้หลายอย่าง


มะขามเปรี้ยวยักษ์เกิดจากการกลายพันธ์มาจากมะขามกระดาน ขนาดใหญ่ 4-5 ฝัก/กก.


การผลิตมะขามเปียกส่วนใหญ่นั้นเป็นการผลิตในระดับครัวเรือน


ตลาดในประเทศของมะขามเปียกนั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก


ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีการคิดค้นการแปรรูปมะขามเปรี้ยวในรูปแบบต่างๆ


ทั้งในรูปของเครื่องปรุงรส โดยเฉพาะอาหารไทยๆหลากหลายประเภท


และผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป เช่น มะขามคลุกน้ำตาล มะขามดอง มะขามแช่อิ่ม ท็อฟฟี่มะขาม เป็นต้น


รวมทั้งแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง โดยเฉพาะครีมมะขามสำหรับล้างหน้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก


นับว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเปรี้ยวมากกว่าการบริโภคเฉพาะในรูปของมะขามเปียกเท่านั้น


ปัจจุบันมะขามเปรี้ยวเป็นที่ต้องการของต่างประเทศสูง


ตลาดส่งออกสำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต เป็นต้น


โดยเฉพาะประเทศทางตะวันออกกลางนิยมบริโภคมะขามเปียกเพื่อดับกระหายน้ำได้


ตลาดส่งออกมะขามเปียกจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง


อันเป็นผลมาจากความนิยมบริโภคอาหารไทยในต่างประเทศ


และการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานไทย


รวมทั้งนักธุรกิจไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศด้วย


บางปีที่มะขามเปรี้ยวในบ้านเราขาดแคลน


โรงงานประเภทน้ำพริกก็จะซื้อมะขามเข้ามาจากพม่า จากลาว หรือจากเขมร


สมัยก่อนมะขามเปรี้ยวเป็นไม้ผลที่ถูกคนมองข้าม เพราะเปรียบเสมือนไม้ข้างถนนที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญ


และด้วยค่านิยมที่ว่า ต้นมะขามมีขนาดใหญ่ ปิดบังทิวทัศน์ ใบร่วงสร้างความสกปรกในบ้าน


ต้นมะขามเปรี้ยว จึงถูกตัดไปทำเฟอร์นิเจอร์


ทำเขียง


เผาถ่าน โดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าของมะขามเปรี้ยว


ดังนั้น ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดลำพูน


ได้เล็งเห็นความสำคัญของมะขามเปรี้ยว


จึงได้ส่งเสริมให้ปลูกในที่ดินของเกษตรกร


เพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้


อีกทั้งเป็นการช่วยกันสร้างป่า ลดสภาวะโลกร้อน


ในเชิงเศรษฐกิจและการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวัฒนาวานิช


ได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูก


การฝึกอมรมด้านการแปรรูป เช่น มะขามดอง มะขามแช่อิ่ม มะขามคลุกน้ำตาล มะขามกวน


และรับซื้อผลิตภัณฑ์


ตลอดจนการรับซื้อฝักดิบ ฝักแก่ มะขามเปียก เพื่อนำส่งเข้าโรงงานแปรรูป


ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวัฒนาวานิช ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง


“ มะขามเปรี้ยวยักษ์ พืชเศรษฐกิจ ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรไทย ”